China 1981 - HapJones
Guangzhou market.

Guangzhou market.

Market2